Vedtægter

 

Vedtægter for Danske Hoteller A/S

Selskabets Navn, Hjemsted og Formål:

§ 1.

Selskabets navn er Danske Hoteller A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Nordjyske Hoteller A/S.

§ 2.

Selskabets formål er at eje hele eller andele af hoteller, at eje kapitalandel i datterselskaber, der ejer og/eller driver hoteller, samt at investere i fast ejendom og værdipapirer.

Selskabets Kapital og anparter:

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr.: 32.963.000,00.

Aktiekapitalen er opdelt i aktier af kr: 1.000,oo eller multipla heraf.

§ 3 A.

Bestyrelsen bemyndiges indtil den 1. april 2020 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil 7.934.000,- kr. med eller uden fortegningsret for de nuværende aktionærer til en kurs mellem 100 og en kurs svarende til den indre værdi med et tillæg på 900 %.

For de nye aktier gælder, at de ikke er omsætningspapirer og ikke har særlige rettigheder. De skal stedse lyde på navn og de nye aktier er frit omsættelige.

§ 4.

Aktionærerne skal ikke være forpligtiget til, at lade selskabet eller andre indløse deres aktier. Aktierne er frit omsættelige.

Aktierne er ikke omsætningspapirer. 

Aktierne skal være navnenoterede og ejeren skal være noteret i ejer fortegnelsen. Der udstedes ikke fysiske aktiebreve idet selskabets aktionærfortegnelse (ejerbog) føres af værdipapircentralen – VP Securities A/S -, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, jvnf. reglerne i selskabs- lovens kapitel 4.  Ingen aktier har særlige rettigheder.

Generalforsamlingen:

§ 5.

Generalforsamlingen har inden for de ved loven fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb på selskabets hjemsted eller på Dronninglund Hotel, Dronninglund, Hotel Hjallerup Kro, Hjallerup, Hotel Søparken, Aabybro, Hotel Limfjorden, Thisted, Hotel Vildbjerg, Vildbjerg, Hotel Falken, Videbæk, Østergaards Hotel, Herning, Hotel Medi, Ikast, Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg, Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Hotel Ringkøbing, Ringkøbing, Hotel Dagmar, Ribe, Hotel Vinhuset, Næstved, Hotel Frederik II, Slagelse samt hotel Phønix, Brønderslev, Hotel Årslev Kro v/Århus, Hotel Marina, Grenå og Hotel Norden, Haderslev.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i henhold til bestemmelserne i selskabslovens § 89.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel per mail til alle noterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom efter den i ejerbogen noterede mailadresse. Revisionen indkaldes på lignende måde.

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen i så god tid at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport og en revisionsberetning skal være tilgængelige til eftersyn i overensstemmelse med selskabslovens § 98.

§ 6 A.

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker pr. mail. Generelle meddelelser til selskabets kapitalejere vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk med mindre andet følger selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtiget hertil.

Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling fremsendes pr. mail. De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk. 

Adgangskort til generalforsamlingen fremsendes pr. mail eller pr. brev efter selskabets valg.

Selskabet er forpligtiget til at anmode navnenoterede kapitalejere om en mailadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte mailadresse.

Kapitalejerne kan på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med kommunikation via mail. 

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3: Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport
5: Valg af bestyrelse
6: Valg af revisor
7: Eventuelt

§ 8.

Ethvert aktiebeløb på 1.000,oo kr. giver een stemme.

Den der har erhvervet aktier ved overdragelse kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier før han er registreret i fortegnelsen (ejerbog) over aktionærerne. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger og retten til nye andele ved kapitalforhøjelse.

§ 9.

Alle beslutningerne på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflerhed, med mindre loven eller vedtægterne foreskriver andet.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til beslutninger som angivet i selskabslovens § 107 kræves dog at disse tiltrædes af mindst 9/10 dele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. 

Bestyrelse og Direktion:

§ 10.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 9 medlemmer samt en af bestyrelsen udnævnt direktion bestående af et til tre medlemmer.

Med hensyn til kompetence fordelingen mellem bestyrelse og direktion henvises til selskabslovens kapitel 7.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Tegningsregel:

§ 11.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Revision og Regnskabsperiode:

§ 12.

Selskabets regnskaber revideres af een af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Denne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. april 2018 og på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018.

I bestyrelsen:

Erik Sophus Falck (bestyrelsesformand)
Hans Jensen
Dorte Brandt
Steen Christensen
Ove Jørgensen
Nels Petersen