Den 12. oktober 2022 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S (CVR-nr. 13611300) på Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg.

Som dirigent havde bestyrelsen udpeget advokat Thomas Weisbjerg.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik følgende dagsorden:

  1. Opdeling af selskabets eksisterende aktier i A-aktier og B-aktier og ændring af vedtægterne, herunder implementering af visse fortegningsrettigheder.
  2. Ændring af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital.
  3. Øvrige ændringer af selskabets vedtægter, herunder tegningsreglen.
  4. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.
  5. Bemyndigelse af dirigenten.

På generalforsamlingen var 69,04 % af aktiekapitalen repræsenteret, svarende til 249.582 styk aktier.

Ad punkt 1:
Erik Sophus Falck redegjorde for bestyrelsens forslag, herunder baggrunden for forslaget og konsekvenserne af den foreslåede opdeling af selskabets aktier i A- og B-aktier med tilhørende ændringer af vedtægternes § 3, § 4, stk. 3, og § 8, stk. 1, samt forslaget om indsættelse af ny § 3B om aktieklassernes fortegningsret ved kapitalforhøjelser.

Forslaget blev vedtaget.

Ad punkt 2:
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre de nuværende bemyndigelser i vedtægternes § 3A om forhøjelse af selskabets aktiekapital som følge af det under punkt 1 vedtagne aktiesplit.

Forslaget blev vedtaget.

Ad punkt 3:
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 (tilføjelse af Hotel Postgaarden, Fredericia), § 6, stk. 5 (ændring af fristen for offentliggørelse af materiale til generalforsamlinger til to uger i stedet for tre uger), og § 11 (ændring af selskabets tegningsregel).

Forslagene blev vedtaget.

Ad punkt 4:
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om ny bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne A- og B-aktier som følge af det under punkt 1 vedtagne aktiesplit.

Forslaget blev vedtaget.

Ad punkt 5:
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer i anmeldelsen og det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Forslaget blev vedtaget.

Generalforsamlingen hævet.