Kapitalforhold og aktionær

Selskabskapitalen i Danske Hoteller A/S andrager nominelt 40.101.000,00 kr., og egenkapitalen er over 220 mio. kr. Selskabet har næsten 2.600 aktionærer, og antallet af nye aktionærer stiger hvert år. 

Økonomisk udvikling og selskabsanalyse 

Der har i Danske Hoteller, med undtagelse af årene 2009-2011 og 2020, været positive driftsresultater. Vanskeligheden i de anførte år skyldtes i særdeleshed den generelle finansielle krise samt corona epidemien. Koncernen har dog i alle årene kunnet præstere et positivt cash flow endda i millionklassen, og aktiekapitalen er i samme tidsrum blevet styrket markant ved nytegning af aktier. 

Således er selskabskapitalen fra 2009 steget med over 20 mio. kr., medens egenkapitalen er steget med omkring 150 mio. kr. På trods af krisen er det endda lykkedes at udvide koncernens forretningsområde. I 2009 havde vi 12 hoteller, og vi driver nu 26 hoteller i hele Danmark, og vi forventer, at udviklingen fortsætter. 

Styrken i koncernen er først og fremmest, at vi består af små lokale enheder. Hver enhed er sit eget profitcenter med egen ledelse, der dog i fællesskab med de øvrige hotelledelser sørger for fælles udnyttelse af koncernens størrelse ved f.eks. fælles indkøb, fælles markedsføring, fælles IT- og styringssystemer mv.

Koncernen har i de senere år satset meget på udviklingen af fælles systemer på en lang række områder. Især inden for salg og IT samt indkøb har disse satsninger haft en positiv virkning på koncernens udvikling. Vi vil fremadrettet fortsætte denne udvikling og har som konsekvens heraf afsat betydelige midler hertil.

Koncernen er organiseret i 3 regioner med hver sin regionsdirektør, der er ansvarlig for et antal hoteller. Disse direktører varetager samtidig den øverste ledelsesfunktion til selskabet sammen med salg, IT, driftsoptimering og integration og bestyrelsens formand. Dette giver den nødvendige bredde i beslutningsprocessen, samtidig med at driften har den afgørende indflydelse på ledelsesbeslutningerne.

Koncernens størrelse styrker desuden muligheden for avancement for personalet, da vi oftest besætter ledelsesposter internt. Vi har gode erfaringer med intern rekruttering, da disse medarbejdere i forvejen kender til vores systemer og arbejdsgange, samt det værdisæt vi arbejder efter. Vi arbejder med målrettet lederuddannelse og har udviklet vores eget lederudviklingsprogram.