Vores mål

Det er koncernens mål, at vi i 2023 fortsat vil være en af de mest betydende spillere på det danske hotelmarked, med specielt udvalgte hoteller i provinsen - alle med en særlig historie og individuelt særpræg. Som en del af vort samlede mål vil vi i 2023 desuden gerne eje/drive omkring 25 hoteller.

Vi ønsker vækst i såvel omsætning som indtjening, og vort mål i år 2023 er, at omsætningen er over 350 mio. kr. og at vor indtjening på dette tidspunkt er på et sådant niveau, at egenkapitalen forrentes med den lange rente med et passende risikotillæg afhængig af det generelle renteniveau.

Kapitalstrukturen i virksomheden skal være sammensat således, at soliditeten aldrig kommer under 20, idet det kan tilføjes, at vor soliditet altid har ligget midt i 20'erne.

Samtidig er det vort mål, at vi i alle sammenhænge har en driftsafvikling, der i videst muligt omfang tager hensyn til miljøet og med et korrekt samfundsmæssigt ansvar.

Sådan vil vi nå vores mål

Vi vil udvikle koncernen gennem økonomisk fordelagtige opkøb eller leje af regionalt placerede mellemstore hoteller. Vi planlægger, at dette sker løbende igennem den periode, som vor plan dækker. Det er tillige vor hensigt at videreudvikle de hoteller, vi allerede ejer og driver, idet vi ved om- og tilbygninger ønsker at forøge de enkelte hotellers forretningsomfang. Vi vil samtidig implementere tilgrænsende forretningsområder, som vi kender for også herigennem at udvide forretningsomfanget. 

Det er planen, at udviklingen af de enkelte hotelenheder skal fortsætte i hele planperioden og derigennem understøtte den samlede vækst i koncernen. Vi vil i særlig grad i planperioden fokusere på organisk vækst og styrke vor samlede salgsindsats.

I perioden ønsker vi at styrke vor salgs- og marketingafdeling for at sikre organisk vækst i hele perioden. Der skal være en øget markedsføringsindsats, ligesom vi vil satse på øget kundefokus samtidig med, at vore mange gode kunderelationer skal styrkes.

Vi vil samtidig vedblivende have fokus på vores drift og styrke vores relationer til leverandørerne. Vi vil effektivisere indkøb og følge tæt op på indkøbsaftaler på alle områder for at opnå maximale fordele herved.

Vi vil fortsat have fokus på IT-anvendelse og forbedre koncernens IT-infrastruktur, såvel indenfor driftsafviklingen som på bookingområdet. Anvendelse af IT-løsninger skal i det hele taget spille en central rolle i den fremtidige planlægning. 

Vi vil løbende evaluere vor driftsstruktur, men det er dog intentionen, at der fortsat skal være en samlet organisation bestående af et ledelsesteam indeholdende drift, IT, salg, personale, indkøb, samt økonomi som hovedelementer. 

Endelig er det en del af vor plan, at vi til stadighed vil fokusere på ansvarlighed i alle led såvel overfor vort personale, som overfor det ansvar, vi som en mellemstor virksomhed har i samfundet. Vi vil i den sammenhæng løbende arbejde med optimering af vor drift på såvel energiområdet, som på håndtering af alle former for anvendelse af ressourcer.