Referat af Danske Hotellers generalforsamling 2020

År 2020 den 16. juni kl. 16.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S på Østergaards Hotel i Herning.

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Erik Sophus Falck, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet hvorfor han – da ingen af de fremmødte protesterede erklærede generalforsamlingen for lovlig.

På generalforsamlingen var 73,35 % af aktiekapitalen repræsenteret svarende til 250.301 styk aktier.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået ligesom revisionen gennemgik årsregnskabet og overskuddets anvendelse.

Begge dele blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen var fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 3 A, § 4,  § 6, samt § 10. Forslagene blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen forelå forslag om vederlag for samme for regnskabsårene 2019 og 2020. Disse forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen og revisionen blev enstemmig genvalgt.

Da intet andet forelå til behandling blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Erik Sophus Falck