Referat af ordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S cvr. 13611300.

År 2021 den 17. juni kl. 16.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S på Golf Hotel Viborg, Viborg.

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Erik Sophus Falck, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet hvorfor han – da ingen af de fremmødte protesterede erklærede generalforsamlingen for lovlig.

På generalforsamlingen var 62,65 % af aktiekapitalen repræsenteret svarende til 218.624 styk aktier.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået ligesom revisionen gennemgik årsregnskabet og forslag til dækning af årets underskud. Begge dele blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen forelå forslag om vederlag for samme for regnskabsåret 2020. Forslaget blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen forelå forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Forslaget blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen og revisionen blev enstemmig genvalgt.

Da intet andet forelå til behandling blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent
Erik Sophus Falck