Referat af Danske Hotellers generalforsamling 2017

År 2017 den 06. april kl. 16.30 afholdtes i Danske Hoteller A/S cvr. nr.: 13611300 ordinær generalforsamling på Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Næstved.

Til dirigent valgtes advokat Erik Sophus Falck der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 6. På generalforsamlingen var 21.657 styk aktier repræsenteret svarende til 72,01 % af aktiekapitalen på i alt 30.087 styk aktier.

Dagsordenen til generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

Der var tillige forslag om at give bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier i henhold til selskabslovens kapital 12.

Bestyrelsens beretning, årsrapporten og forslaget om at tilføje overskuddet til selskabets reserver blev enstemmig godkendt.

Bemyndigelsen i henhold til selskabslovens kapitel 12 blev enstemmig godkendt.

Bestyrelsen blev genvalgt med undtagelse af direktør Jesper Olesen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Som nyt medlem blev valgt direktør Ove Jørgensen.

Som revisor blev valgt statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte.

Da intet andet forelå til behandling blev mødet hævet.

Som dirigent:
Erik Sophus Falck


Dagsordenen var som følgende:

1. Valg af dirigent
Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik Falck.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår årets overskud overføres til selskabets reserver.

5. Bestyrelsen foreslår, at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %

6. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Advokat Erik Sophus Falck (formand)

Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen
· Bestyrelsesformand i selskabets hovedaktionær E.F.Holding ApS
· Bestyrelsesmedlem i Erik Sørensen Vin A/S
· Bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber

Direktør Hans Jensen (næstformand)

Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Har gennem 20 år været ansat i Falck koncernen, senest og indtil udgangen af 2016 om Executive vice president/Direktør.
· Medlem af en række bestyrelser i ind- og udland i Falckkoncernen

Tømrermester John Johansen
Af væsentlige andre poster kan nævnes:
· Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens datterselskaber

Direktør Dorte Brandt
Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør. Er tillige medlem af bestyrelsen/direktionen i flere af koncernens datterselskaber og er tillige ansvarlig for integration af nye hotel-enheder i koncernen.

Nels Klavs Petersen
Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som executive vicepræsident/kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen. Han er desuden hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere andre tillidsposter.

Direktør Jesper Olesen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Direktør Ove Jørgensen
Ove Jørgensen har været ansat i koncernen siden 2004 og startede på Østergaards Hotel i Herning. Han er tillige overordnet ansvarlig for Hotellerne i Midtjylland og er i bestyrelsen af flere af koncernens selskaber.

7. Til revisor foreslås valgt: Deloitte. Statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard.

8. Eventuelt