Indkaldelse til generalforsamling 2018

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling:

Torsdag den 12. april 2018 kl. 16.30

Hotel Ringkøbing
Torvet 18
6950 Ringkøbing 

Der afholdes tillige investormøder:

Hotel Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde. Mandag d. 23. april 2017 kl. 17.00, hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktement. Tilmelding sker på info@jmstrand.dk.

Nørherredhus Hotel & Konferencecenter, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg. Tirsdag d. 24. april 2017 kl. 17.00, hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktement. Tilmelding sker på nhhus@nhhus.dk.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik Sophus Falck.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til selskabets reserver.

5. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret således:

§ 6A styk. 3 til sålydende: ”Adgangskort til generalforsamlingen fremsendes pr. mail eller pr. brev efter selskabets valg”.

6. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %.

7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Advokat Erik Sophus Falck (formand)
Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Bestyrelsesformand i følgende selskaber: samtlige datterselskaber i koncernen, Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond (hovedaktionær i Danske Hoteller A/S), Falcks Seniorforening, Eva Falck Crones Fond.
· Bestyrelsesmedlem i følgende selskaber: Erik Sørensen Vin A/S, Redning Danmark A/S samt i flere mindre selskaber.

Direktør Hans Jensen (næstformand)
Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Har gennem 20 år været ansat i Falck koncernen, senest og indtil udgangen af 2016 som Executive Vice President/Direktør
· Medlem af en række bestyrelser i ind- og udland i Falck koncernen.

Direktør Dorte Brandt
Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør. Er medlem af bestyrelsen/direktionen i flere af koncernens datterselskaber og er tillige ansvarlig for integration af nye hotelenheder i koncernen, samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Nels Klavs Petersen
Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som executive vicepræsident/kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen. Han er desuden hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere andre tillidsposter, samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Direktør Ove Jørgensen
Ove Jørgensen har været ansat i koncernen siden 2004 og startede på Østergaards Hotel i Herning. Han er tillige overordnet ansvarlig for hotellerne i Midtjylland og er i bestyrelsen af flere af koncernens selskaber.

Tømrermester John Johansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Fhv. statsautoriseret revisor Steen Christensen som fra 1988 til 2017 har været equity partner i Deloitte. Er tillige bestyrelsesmedlem i Dan Technologies A/S, Troelstrup A/S, J. S. Fonden samt Frederik Larsens Fond.

8. Til revisor foreslås genvalgt:
Deloitte. Statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard.

9. Eventuelt


Adgang til generalforsamlingen

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et adgangskort senest fredag den 6. april 2018 kl. 23.59.

Hvis man er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen ligeledes er fredag den 6. april 2018 kl. 23.59.

Aktionærer kan desuden afstemme ved brev. Her er fristen onsdag den 11. april 2018 kl. 12.00.

Du finder en fuldmagtsblanket og en brevstemmeblanket her på siden.

Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.vp.dk/gf (systemkrav: javascript skal være installeret på din computer).

På InvesterPortalens hjemmeside kan du logge dig ind via dit NemID, eller du kan vælge at oprette et VP-ID, som ikke kræver NemID (f.eks. hvis du logger på på vegne af en virksomhed).

Har du ikke adgang til en computer kan adgangskort og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at returnere en af de vedlagte blanketter i udfyldt og underskrevet stand enten på mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Der vil efter generalforsamlingen være et beskedent traktement, som du er velkommen til at deltage i. Ønsker du overnatning i forbindelse med generalforsamlingen, må du selv sørge herfor.

Book online eller ring direkte til Hotel Ringkøbing og bestil overnatning.

Hotel Ringkøbing
Telefon: +45 9732 0011
E-mail: info@slet-dette.hotelringkobing.dk