Meddelelse nr. 4/2014

Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2014.

"Danske Hoteller havde  i 2014 en solid resultatfremgang i første halvår. Der er stor fremgang på de fleste hoteller især i Jylland, medens det stadig er vanskelig at drive hoteller på Sjælland. Den organiske vækst er positiv med  4,13%".  

Hovedpunkterne er:

  • Omsætningen er steget med 9.684 t. kr. eller 13,2 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 4,13 %).
  • Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 2.833 t. kr. eller 67 % (marginal  8,46 i 2014 mod  5,71 i 2013 og 7,61 i 2012).
  • Resultatet af primær drift (EBIT) er steget med 2.617 t. kr. eller 274 % (marginal  4,30 mod 1,30 i 2013 og 2,2 i 2012). 
  • Resultatet før skat (PBT) er positiv med 627 t.kr. 

På baggrund af udviklingen i første halvår forventes det, at resultatet i 2014 vil blive væsentligt bedre end i 2013, og derfor er forventningen til helåret, at koncernen vil giver et meget større overskud på PBT niveau.

Omsætningen forventes at stige med mellem 10 og 13 %, og EBITDA forudses at stige med mindst 20 %, medens EBIT forventes at stige med mere end 25 %.

Resultatet vil marginalt blive negativt påvirket af overtagelsen af Hotel Marina, Grenå, idet vi i overensstemmelse med vore regnskabsprincipper udgiftsfører nødvendige implementeringsomkostninger over driften i det år hvor hotellet overtages. Det vil også være nødvendigt med en øget markedsføringsindsats for at få hotellet til så hurtigt som muligt at bidrage positivt til koncernens resultatdannelse, idet hotellet i perioden op til overtagelsen er blevet forsømt.

Der er i de angivne procenter taget højde for den negative påvirkning, som opstarten af hotel Marina Grenå forventes at give.

Anvendt regnskabspraksis:

Danske Hoteller anvender i halvåret 2014 samme regnskabspraksis som i helåret 2013(og for halvåret 2013).  

Halvårsregnskabet og kommentarerne hertil:

Der henvises til nedenstående økonomiske oversigt.

Hovedtal i t. kr.
(Urevideret - helåret 2014 er revideret)
Realiseret
 1/2 2014
 Realiseret 
 1/2 2013
 Indeks
 13/14
 Realiseret
 hele 2013
Nettoomsætning83.00673.310113160.081
Driftsresultat (EBITDA)7.0224.18916714.121
Primært driftsresultat (EBIT)3.5739562747.831
Resultat før skat (PBT)627(2.076)--- 2.036

Overskudsgrad EBIT %

4,3

1,3

4,9
Resultat pr. aktie (ikke vægtet)26,6(92,2)86,3
Egenkapitalforrentning (vægtet)
(omregnet til helår, og før skat)
neg.2,5
Egenkapital81.370(*)  71.93280.889
Samlede aktiver270.782 295.084
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto4.367   10.07428.900

_________________________________________


x) note: Egenkapitaludviklingen er særskilt omtalt nedenfor.

Omsætningen steg i første halvår med 13,2% og udgjorde i alt 83 mio. kr.

Første halvår er traditionelt (sæsonbestemt) en periode med lavere omsætning og indtjening sammenholdt med andet halvår. Dette skyldes et normalt svagt første kvartal i de fleste driftsenheder,  - hvilket også er gældende for 2014 - ligesom nogle helårsudgifter udgiftsføres i første halvår og i henhold koncernens regnskabsprincipper foretages der i halvårsregnskabet ikke periodisering af disse.   

Om halvåret kan især bemærkes at vi i 2014 - modsat 2013 - havde driften af Hotel Årslev Kro, Brabrand v/ Århus i hele halvåret ligesom vi i hele halvåret havde driften af Hotel Phønix, Brønderslev, som vi åbnede primo april måned 2013. 

Omsætningsudviklingen i halvårene 2005 - 2014 i t. kr.

Se graf for omsætningsudvikling i halvårene 2005-2014

Resultatudvikling i halvårene 2005-2014 i t. kr.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er steget fra 4189 t. kr. i 2013 til 7.022 t. kr. i 2014, svarende til en marginal på 8,46. (2013: 5,71). Vi er fortsat ikke på niveau med 2008 men er dog stærkt på vej hertil.

Indtjeningsniveauet er derfor nogenlunde tilfredsstillende, når der henses til at det er første halvår, som er den vanskeligste driftsperiode. Driften har været fornuftig når der bortses fra driften på Sjælland, der stadig er vanskelig. Der er bl.a. også derfor sket ledelsesudskiftning på to af hotellerne på Sjælland jvf. nedenfor under afsnittet ledelsesmæssige forhold.

Udviklingen i EBITDA i halvårene 2005-2014 i t. kr. 

 Se graf for udvikling i EBITDA i halvårene 2005-2014               

Driftsresultat

Driftsresultatet før finansielle poster (EBIT) er i samme periode steget til 3.573 t. kr. mod 956 t. kr. i 2013, hvilket gav en overskudsgrad på 4,3 (2013: 1,2). 

Afskrivningerne udgør 3.449 t. kr., heraf udgør afskrivning på ejendomme 1.131 t. kr. I samme periode i 2013 udgjorde afskrivningerne kr. 3.233 t. kr., heraf på ejendomme 1.021 t. kr. 

Den primære driftsudvikling i halvårene  2005 -  2014 i t. kr.

Se graf for den primære driftsudvikling i halvårene 2005-2014

Resultatet før skat (PBT) blev et overskud på 627 t. kr. mod et underskud i 2013 på 2.076 t. kr. Der er en næsten uændret renteudgift i perioden, hvilket - på trods af de gennemførte investeringer - primært skyldes omlægning af lån og renteoptimering af samme, hvilket område ledelsen konstant arbejder med.   

Udviklingen i resultat før skat i halvårene 2005 - 2014 i t. kr.

Se graf for udviklingen i resultat før skat i halvårene 2005-2014

Balancen

Koncernens egenkapital, der primo 2014 udgjorde 80,9 mio. kr., er gennem halvåret bl.a. påvirket af halvårsresultatet samt regulering af den udskudte skatteforpligtigelse. Den effektive skatteprocent er ved beregning af egenkapitalen afsat med 22 %, hvilket indebærer reduktion i den udskudte skatteforpligtigelse og en tilsvarende forøgelse af egenkapitalen. 

Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af juni 2014 81,4 mio. kr. 

Investeringer

Der er i halvåret gennemført følgende investeringer. I ejendomme udgjorde investeringerne i alt 1,75  mio. kr. Der er tillige indkøbt nyt inventar og automobiler for 2,65 mio. kr., således at de samlede investeringer i halvåret i alt udgjorde 4,4 mio. kr. Der er bl.a. helt færdiggjort tilbygning på Hotel Limfjorden, ligesom toiletter samt receptionsområde på Hotel Dagmar er renoveret. Endelig er renoveringen af Hotel Phønix, Brønderslev næsten færdiggjort.   

Rentericisi

Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde ved halvåret 181,1 mio. kr.( pr. 30. juni 2013 udgjorde den  174,3 mio. kr.)  Gælden er fordelt med 116,5 mio.kr. i realkreditlån (2013: 121,9 mio. kr.), medens resten er banklån mv.  

Vi forventer, at renteniveauet fortsat i en vis periode vil holde sig på et lavt niveau, men der er imidlertid tegn på visse opgangstendenser, og renten må forudses at stige på lidt længere sigt. Det drøftes i efteråret 2014, hvorledes vi afbøder denne virkning. Vi har p.t. igennem et rentesikringsarrangement sikret ca. 30 mio. kr. af vor rentebærende gæld mod rentestigninger i 5 år. 

Aktionærforhold

Selskabets aktiekapital er opdelt i aktier af 1.000 kr.  Selskabets aktier er frit omsættelige, men skal stedse være noteret på navn. Med udgangen af juni 2014 havde selskabet 101 navnenoterede aktionærer, heraf 5 noteret som havende mere end 5 % af aktiekapitalen direkte eller via kontrollerede selskaber, jævnfør selskabslovens § 50. Ingen enkelt aktionær er noteret som havende mere end 50 % af selskabets aktiekapital.  

Ledelsesforhold

Der har i perioden været ledelsesskift på Hotel Frederik II. Som ny leder er ansat Victor Næss Nielsen. 

Der er tillige sket udnævnelse af ny leder på hotel Limfjorden, idet tidligere køkkenchef på hotel Medi Martin Strange er udnævnte til direktør. Den tidligere direktør Lene Ulriksen fra hotel Limfjorden er udnævnt til direktør for hotel Menstrup Kro og er samtidig blevet overordnet ansvarlig for hotel Vinhuset.

Som ny direktør på Hotel Marina, Grenå er udnævnte Jeanette Fisker, der tidligere har været daglig leder på hotel Falken. Som ny daglig leder på hotel Falken er udnævnt Tove Hedegaard.

Forventningerne til 2014 

Vi henviser til vore bemærkninger på side et i denne meddelelse og kan hertil føje, at vor underliggende driftsafvikling er blevet forbedret. Vi har samtidig genforhandlet vor lejeaftale med Hotel Frederik II hvorefter lejen er blevet nedsat. Vi mener derfor at vor resultatdannelse vil blive markant forbedret i 2014. 

Vi vil i lighed med tidligere år i løbet af fjerde kvartal give aktionærerne en opdatering om vore endelige resultatforventninger til året 2014.

Finanskalender

Danske Hoteller A/S forventer at udsende helårsrapport for 2014 den 19. marts 2015.

Ordinær generalforsamling forventes afholdt torsdag den 9. april 2015.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Nærværende delårsrapport er behandlet og vedtaget af bestyrelse og direktion. Delårsrapporten, der ikke er revideret er aflagt efter de samme principper, som er anvendt i helårsrapporten for 2013.

Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens økonomiske situation og driftsresultat for den pågældende driftsperiode.

Frederiksberg den 19. august 2014

Erik Sophus Falck (bestyrelsesformand)                                                       

John Olsdorf (direktør)

Karen Jespersgaard (bestyrelsesmedlem)

John Johansen (bestyrelsesmedlem)

Per Bendix (bestyrelsesmedlem)

Hans Jensen (bestyrelsesmedlem)

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Erik Sophus Falck på tlf.: 40 13 53 73.
 

Periodekoncernregnskab Danske Hoteller A/S  for perioden 1.1 til 30.6 med sammenligning for årene 2011, 2012, 2013 og 2014 i t. kr.

=========================================================                   

2011201220132014Indeks
13/14
2013
helåret
Nettoomsætning 64.850 70.067 73.32283.006113160.081
Vareforbrug 13.121 14.59015.66517.810 113  33.711

Andre omkostninger

 16.745

 18.82719.825 22.292112

43.224


Bruttofortjeneste


34.984


36.650

 37.832

42.904

113

83.146
Personaleomkostninger31.00531.318 33.64335.882107

69.025


EBITDA

3.979


5.332 


4.189  

7.022

167

14.121
Af- og nedskrivninger 3.631 3.7903.2333.4496.290

EBIT

348

1.542

 956

3.573

247

7.831
Renteomkostninger, netto 2.875 3.085 3.0322.94697 5.795

PBT

(2.527) 

(1.543)

 (2.076)

627

---

2.036

Marginal (EBIT)

 0,5

2,2

 1,3

4,3

4,9
Marginal (EBITDA) 6,1 7,65,78,5 8,8

Løn i % af omsætningen

 47,8

44,7 

45,9 

43,3

43,1
Antal aktier à 1000 kr.20.132 21.291 22.519 23.58523.585
EPS før skat(125,5) (72,5) (92,2) 26,686,3

 

Ovenstående tal er i alle år konsolidering af de enkelte selskabers regnskabstal pr. ultimo juni og er ureviderede. 

Helåret 2013 er revideret.  

x)  Ikke korrigeret for køb/salg af virksomheder - organisk vækst positiv med 4,13 %

xx) Heraf ejendomsafskrivninger 1.131 t. kr.