Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. 

"Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang på de fleste hoteller, især i Jylland, medens det stadig er noget vanskeligt at drive hoteller på Sjælland. Den organiske vækst er positiv med 3,8 %." 

Hovedpunkterne er:

  • Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). 
  • Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 1.982 t. kr. eller 28 % (marginal 9,35 mod  8,46  i  2014 og  5,71 i 2013).
  • Resultatet af primær drift (EBIT) er steget med 1.581 t. kr. eller 44 % (marginal 5,35 mod  4,30  i  2014 og 1,30  i  2013).
  • Resultatet før skat (PBT) er positiv med 1.539 t.kr.

På baggrund af udviklingen i første halvår forventes det, at resultatet i 2015 vil blive noget bedre end i 2014.

Omsætningen forventes at stige med mellem 10 og 15 % og EBITDA forudses at stige med mellem 15 og 20 % medens EBIT forventes at stige med mellem 20 og 25 %.

Denne resultatfremgang inkludere den negative påvirkning som følge af åbningen af Hotel Juelsminde Strand, idet vi i overensstemmelse med vore regnskabsprincipper udgiftsfører nødvendige implementeringsomkostninger over driften i det år, hvor hotellet ibrugtages. Hotellet har været lukket i en længere periode, hvorfor der er brug for en øget markedsføringsindsats, så hotellet hurtigst muligt kan bidrage positivt til koncernens resultatdannelse.

Hovedtal i t. kr.
(Urevideret - helåret 2014 er revideret)
Realiseret
 1/2 2015
 Realiseret
 1/2 2014
 Indeks
 14/15
 Realiseret
 hele 2014
Nettoomsætning96.20783.006116178.548
Driftsresultat (EBITDA)9.0047.02212818.236
Primært driftsresultat (EBIT)5.1543.57314411.472
Resultat før skat (PBT)1.5396272454.768

Overskudsgrad EBIT %

5,4

4,3

6,4
Resultat pr. aktie (ikke vægtet)59,426,6200,4
Egenkapitalforrentning (vægtet)
(omregnet til helår, og før skat)
3,41,55,6
Egenkapital94.39781.370(*)84.797
Samlede aktiver328.442295.789307.662
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto24.6304.36720.900

(*) note: egenkapitaludviklingen er særskilt omtalt nedenfor. 

Omsætningen steg i første halvår med 15,9 % og udgjorde i alt 96 mio. kr.

Første halvår er traditionelt (sæsonbestemt) en periode med lavere omsætning og indtjening sammenholdt med andet halvår. Dette skyldes et normalt svagt første kvartal i de fleste driftsenheder, hvilket også er gældende for 2015 - ligesom nogle helårsudgifter udgiftsføres i første halvår og i henhold til koncernens regnskabsprincipper foretages der  i halvårsregnskabet ikke periodisering af disse. 

Om halvåret kan især bemærkes at vi i 2015 - modsat 2014 - havde driften af Hotel Marina, Grenå i hele halvåret, ligesom vi i dele af halvåret havde driften af Hotel Norden, Haderslev, som vi genåbnede primo marts måned 2015. 

Omsætningsudviklingen i halvårene 2006 - 2015 i t. kr.

Se graf for omsætningsudvikling i halvårene 2006-2015

Resultatudvikling i halvårene 2006-2015 i t. kr. 

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er steget fra 7.022 t. kr. i 2014 til 9.004 t. kr. i 2015, svarende til en marginal på 9,36. (2014: 8,46).

Indtjeningsniveauet er derfor tilfredsstillende, når der henses til at det er første halvår, som er den vanskeligste driftsperiode. Driften har været fornuftig når der bortses fra driften på dele af Sjælland, der stadig er udfordrende. Desuden har opstarten af Hotel Marina også givet såvel driftsmæssige som ledelsesmæssige problemer, og af samme grund er ledelsen udskiftet.

Udviklingen i EBITDA i halvårene 2006-2015 i t. kr. 

Se graf for udvikling i EBITDA i halvårene 2006-2015

Driftsresultatet før finansielle poster (EBIT) er i samme periode steget til 5.154 t. kr. mod 3.573 t. kr. i 2014, hvilket gav en overskudsgrad på 5,4 (2013: 4,3). Afskrivningerne udgør 3.850 t. kr., heraf udgør afskrivning på ejendomme 1.196 t. kr.

I samme periode i 2014 udgjorde afskrivningerne kr. 3.449 t. kr., heraf på ejendomme 1.131 t. kr. 

Den primære driftsudvikling i halvårene 2006-2015 i t. kr.

Se graf for den primære driftsudvikling i halvårene 2006-2015

Resultatet før skat (PBT) blev et overskud på 1.539 t. kr. mod et overskud i 2014 på 627 t. kr. Der er en stigende renteudgift i perioden, hvilket især skyldes to forhold. For det første har koncernen investeret kraftigt i perioden, med yderligere låntagning til følge. Samtidig har vort lån i CHF medført et større kurstab på baggrund af den kraftige stigning i valutaen. Reguleringen er på ca. 0,4 mio. kr.

Udviklingen i resultat før skat i halvårene 2006-2015 i t. kr.

Se graf for udvikling i resultat før skat i halvårene 2006-2015

Balancen 

Koncernens egenkapital, der primo 2015 udgjorde 84,8 mio. kr., er gennem halvåret bl.a. påvirket af halvårsresultatet, regulering af den udskudte skatteforpligtigelse og af to kapitalforhøjelser på i alt 8,4 mio. kr. Den effektive skatteprocent er ved beregning af egenkapitalen afsat med 22 %, hvilket indebærer reduktion i den udskudte skatteforpligtigelse og en tilsvarende forøgelse af egenkapitalen. 

Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af juni 2015 94,4 mio. kr. Soliditeten er i samme periode steget med ca. 1 % point.

Investeringer

Der er i halvåret gennemført meget store investeringer. I ejendomme udgjorde investeringerne i alt 19,2  mio. kr. især som følge af købet af Hotel Norden og af Hotel Juelsminde Strand. Der er tillige indkøbt nyt inventar for 4,8 mio. kr. samt nye automobiler for 0,6 mio. kr., således at de samlede investeringer i halvåret i alt udgjorde 24,6 mio. kr. Dette er et ekstraordinært højt investeringsniveau, som er gennemført på baggrund af den realiserede egenkapitalforøgelse på i alt 9,6 mio. kr. svarende til over 11 %.  

Rentericisi

Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde ved halvåret 195,2 mio. kr.( pr. 30. juni 2014 udgjorde den  181,1 mio. kr.)  Gælden er fordelt med 119,8 mio.kr. i realkreditlån (2014: 116,5 mio. kr.), medens resten er banklån og private lån mv.  

Vi forventer, at renteniveauet fortsat i en vis periode vil holde sig på et relativt lavt niveau, men der er imidlertid tegn på visse stigningstendenser på lidt længere sigt. Udviklingen følges løbende, herunder fordelingen af den variabelt hhv. fast forrentede låntagning. Vi har p.t. igennem et rentesikrings- arrangement sikret ca. 30 mio. kr. af vor rentebærende gæld mod rentestigninger i 4 år.

Aktionærforhold

Selskabets aktiekapital er opdelt i aktier af 1.000 kr.  Selskabets aktier er frit omsættelige, men skal stedse være noteret på navn. Med udgangen af juni 2015 havde selskabet 268 navnenoterede aktionærer, heraf 5 noteret som hver havende mere end 5 % af aktiekapitalen direkte eller via kontrollerede selskaber, jævnfør selskabslovens § 50. Ingen enkelt aktionær er noteret som havende mere end 50 % af selskabets aktiekapital.

I første halvår er selskabets aktiekapital udvidet af to omgange. Der er samlet sket en forøgelse af selskabets aktiekapital med 2,1 mio. kr. til kurs 400 svarende til en egenkapitalforøgelse på 8,4 mio. kr.  Bestyrelsen har i juni måned besluttet at øge aktiekapitalen med 670 t. kr. heraf 500 t. kr. til kurs 415 og resten som favøraktier til vore ledende medarbejdere (tegnes til kurs 115). Der henvises til særskilte meddelelser, der er udsendt herom.

Ledelsesforhold

Ledelsen på Hotel Marina, Grenå er fratrådt. Indtil ny daglig leder er fundet har direktør Thor Pedersen, Årslev kro det overordnede ansvar for hotellet.

Forventningerne til 2015 

Vi henviser til vore bemærkninger på side et i denne meddelelse og kan hertil føje, at vor underliggende driftsafvikling er blevet forbedret. 

Vi vil, i lighed med tidligere år i løbet af fjerde kvartal give aktionærerne en opdatering om vore endelige resultatforventninger til året 2015, ligesom vi ved årets slutning vil give nærmere information om de aktionærfordele der bliver indført med virkning fra 2016. 

Finanskalender

Danske Hoteller A/S forventer at udsende helårsrapport for 2015 den 17. marts 2016. Ordinær generalforsamling forventes afholdt torsdag den 14. april 2016.

------------------------------------------------

Nærværende delårsrapport er behandlet og vedtaget af bestyrelse og direktion. Delårsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt efter de samme principper, som er anvendt i helårsrapporten for 2014.

Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens økonomiske situation og driftsresultat for den pågældende driftsperiode.

Frederiksberg den 17. august 2015

Erik Sophus Falck (bestyrelsesformand)
John Olsdorf (direktør)
Hans Jensen (bestyrelsesmedlem)
John Johansen (bestyrelsesmedlem)
Per Bendix (bestyrelsesmedlem)
Dorte Brandt (bestyrelsesmedlem)
Nels K. Petersen (bestyrelsesmedlem)
Jesper Olesen (bestyrelsesmedlem)                                                                        

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Erik Sophus Falck på tlf.: 40 13 53 73.

2012201320142015Indeks
14/15 
2014
helåret
Nettoomsætning70.067 73.322 83.006 96.207(*)116178.548
Vareforbrug14.590 15.665 17.810 20.57511638.644

Andre omkostninger

18.827 

19.825 22.292 24.256109

45.154


Bruttofortjeneste


36.650 


37.832 

42.904 

51.376

120

94.750
Personaleomkostninger31.318 33.643 35.882 42.372118

76.514


EBITDA

5.332 


4.189 


7.022 

9.004

128

18.236
Af- og nedskrivninger3.790 3.233 3.449 3.850(**)1126.764

EBIT

1.542 

956 

3.573 

5.154

144

11.472
Renteomkostninger, netto3.085 3.032 2.946 3.6151226.704

PBT

(1.543) 

(2.076)

627 

1.539

245

4.768

Marginal (EBIT)

2,2 

1,3 

4,3 

5,4


6,4
Marginal (EBITDA)7,6 5,7 8,5 9,4
10,2

Løn i % af omsætningen

44,7 

45,9 

43,3 

44,0


42,9
Antal aktier à 1000 kr.21.291 22.519 23.585 25.897
23.797
EPS før skat(72,5) (92,2) 26,6 59,4
200,4

Ovenstående tal er i alle år konsolidering af de enkelte selskabers regnskabstal pr. ultimo juni og er ureviderede.

Helåret 2014 er revideret.

*) Ikke korrigeret for køb/salg af virksomheder - organisk vækst positiv med 3,8 %

**) Heraf ejendomsafskrivninger 1.196 t. kr.