Referat af ordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S, cvr. 13611300

År 2024 den 18. april kl. 16.30 afholdtes ordinær generalforsamling på Golf Hotel Viborg, Viborg.

Som dirigent havde bestyrelsen udpeget Erik Sophus Falck, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og da ingen af de fremmødte protesterede herimod, erklærede han generalforsamlingen lovlig.

På generalforsamlingen var 65,81 % af aktiekapitalen repræsenteret svarende til et stemmeantal på 4.710.092, der udgjorde 65,81 % af stemmerne.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået ligesom revisionen gennemgik årsregnskabet og forslag til anvendelse af årets overskud.

Begge dele blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen forelå forslag til vederlag for samme for året 2023, hvilket blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen. 

Fra bestyrelsen forelå forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, hvilket blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen. 

Fra bestyrelsen forelå forslag til ændring af selskabets vedtægter med tilføjelse i§ 3 og§ 6 hvilket blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

Til bestyrelsen blev valgt, Erik Sophus Falck, Hans Jensen, Nels Petersen, Ove Jørgensen, Dorte Brandt, Per Sønderup samt Else Beth Trautner. 

Revisionen blev enstemmig genvalgt. 

Da intet andet forelå til behandling blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Erik Sophus Falck