Referat af Danske Hotellers generalforsamling 2019

År 2019 den 2. april kl. 16.30 afholdtes i Danske Hoteller A/S cvr. nr.: 13611300 ordinær generalforsamling på Hotel Marina, Grenå. 

Til dirigent valgtes Erik Sophus Falck der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 6. På generalforsamlingen var  24.793 styk aktier repræsenteret svarende til 75,48 % af aktiekapitalen på i alt 32.963 styk aktier.

Dagsordenen til generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægternes § 7 dog tillagt forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Der var tillige forslag om at give bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier i henhold til selskabslovens kapital 12.

Bestyrelsens beretning, årsrapporten og forslaget om at tilføje overskuddet til selskabets reserver blev enstemmig godkendt.

Bemyndigelsen i henhold til selskabslovens kapitel 12 blev enstemmig godkendt.

Forslag til ændring af selskabets vedtægter blev enstemmig godkendt.

Bestyrelsen blev genvalgt.

Som revisor blev valgt statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte.

Da intet andet forelå til behandling blev mødet hævet.

Som dirigent:
Erik Sophus Falck