Referat af ordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S, cvr. 13611300

År 2022 den 21. april kl.16.00 afholdtes ordinær generalforsamling på Hotel Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Som dirigent havde bestyrelsen udpeget Erik Sophus Falck, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og da ingen af de fremmødte protesterede herimod, erklærede han generalforsamlingen lovlig.

På generalforsamlingen var 66,34 % af aktiekapitalen repræsenteret svarende til 240.251 styk aktier.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået, ligesom revisionen gennemgik årsregnskabet og forslag til anvendelse af årets overskud.

Begge dele blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen forelå forslag til vederlag for samme for året 2021, hvilket blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen forelå forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, hvilket blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen blev enstemmig genvalgt.

Revisionen blev enstemmig genvalgt.

Da intet andet forelå til behandling, blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Erik Sophus Falck