Referat af Danske Hotellers generalforsamling 2016 

År 2016 den 14. april kl. 16.30 afholdtes i Danske Hoteller A/S cvr. nr.: 13611300 ordinær generalforsamling på Østergaards hotel, Herning.

Til dirigent valgtes advokat Erik Sophus Falck, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes § 6. På generalforsamlingen var 21.013 styk aktier repræsenteret svarende til 72,63 % af aktiekapitalen på i alt 28.947 styk aktier.

Dagsordenen til generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægternes § 7 suppleret med forslag til ændring af vedtægternes § 6 stykke 4 og nyt § 6 A.

Der var tillige forslag om at give bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier i henhold til selskabslovens kapital 12.

Bestyrelsens beretning, årsrapporten og forslaget om at tilføje overskuddet til selskabets reserver blev enstemmig godkendt.

Ændring af selskabets vedtægter blev enstemmig godkendt ligesom bemyndigelsen i henhold til selskabslovens kapitel 12 blev enstemmig godkendt.

Bestyrelsen blev genvalgt med undtagelse af konsulent Per Bendix, der ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Som revisor blev valgt statsautoriseret revisor Steen Christensen og Thomas Skovsgaard, Deloitte.

Da intet andet forelå til behandling, blev mødet hævet.

Som dirigent:
Erik Sophus Falck


Dagsordenen var som følgende:

1. Valg af dirigent
Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik Falck.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår årets overskud overføres til selskabets reserver.

5. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets vedtægter:

§6. Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel per mail til alle noterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom, efter den i ejerbogen noterede mailadresse. Revisionen indkaldes på lignende måde.

Som ny §6A indsættes.

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker per mail. Generelle meddelelser til selskabets kapitalejere vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk med mindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet hertil. Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling fremsendes per mail.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen fremsendes per brev. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede kapitalejere om en mailadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte mailadresse. Kapitalejerne kan på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med kommunikation via mail.

Majoritetskrav: Vedtagelse af forslagene under punkt 5 kræver, at de tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

6. Bestyrelsen foreslår, at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %

7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Advokat Erik Sophus Falck (formand)
Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen
· Bestyrelsesformand i selskabets hovedaktionær E.F.Holding ApS
· Bestyrelsesformand i Erik Sørensen Vin A/S
· Bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber

Direktør Hans Jensen (næstformand)
Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Executive vice president/direktør i Falck Emergency
· Medlem af en række bestyrelser i ind- og udland i Falckkoncernen

Tømrermester John Johansen
Af væsentlige andre poster kan nævnes:
· Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens datterselskaber

Direktør Dorte Brandt
Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør. Er tillige medlem af bestyrelsen/direktionen i flere af koncernens datterselskaber.

Direktør Jesper Olesen
Jesper Olesen har været ansat i koncernen siden 1997. Han startede som tjener på Hotel Søparken og fra 2001 blev han udnævnt til direktør på Hotel Medi. Han er bestyrelsesmedlem i flere af koncernens datterselskaber og ansvarlig for diverse indkøb og dele af vor IT.

Nels Klavs Petersen
Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som executive vicepræsident/kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen. Han er desuden hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere andre tillidsposter.

Konsulent Per Bendix har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

8. Til revisor foreslås valgt statsautoriseret revisor Steen Christensen og statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte

9. Eventuelt