1. Indledning

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har vedtaget denne politik for mangfoldighed i overensstemmelse med virksomhedens redegørelse om god selskabsledelse.

Danske Hoteller A/S betragter mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling af selskabet, således at selskabet kan drage nytte af det samlede potentiale hos såvel bestyrelsens medlemmer, den daglige ledelse (direktionen) som hos medarbejderne.

Virksomheden opfatter mangfoldighed som en sammensætning og kombination af forskellige kompetencer, køn, livsfaser, etniske og uddannelsesmæssige baggrunde m.v., hvor alle elementer tilsammen er en ressource, der aktivt kan bidrage til forretningens udvikling samt bidrage væsentligt til at være en attraktiv arbejdsplads.

2. Formål

Politikken har til formål

 • at sikre fokus på og om nødvendigt at styrke mangfoldigheden, herunder andelen af det underrepræsenterede køn, i bestyrelsen, i direktionen og på øvrige ledelsesniveauer.
 • at beskrive de kompetencer, som skønnes nødvendige og relevante i forbindelse med sammensætning af bestyrelsen
 • at give lige karrieremuligheder og lige vilkår uanset køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering eller religion, men hvor kvalifikationerne altid vil være den afgørende faktor.
 • at bidrage til at Danske Hoteller A/S er en attraktiv arbejdsplads.

3. Bestyrelsens og ledelsens sammensætning

Det overordnede mål er, at der er en passende ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Vi udvælger medarbejdere og ledere på baggrund af kvalifikationer og tidligere resultater og ikke på baggrund af køn.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf en kvinde. Det er målet, at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 1/3 af medlemmerne.

Direktionen har 4 medlemmer, 2 kvinder og to mænd.

Driftsudvalget har 7 medlemmer, hvoraf 3 er kvinder.

Koncernledelsen – den store ledelsesgruppe – har nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder.

4. Bestyrelsens kompetencer

Ved sammensætningen bør bestyrelsen som team have kompetencer og erfaring fra følgende områder:

 • Strategi
 • Organisation
 • Hoteldrift
 • Økonomi og Finans
 • Risikostyring
 • Salg, marketing og kommunikation
 • Ledelse og HR
 • Børsnoterede selskaber
 • God selskabsledelse

Ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer tages der udgangspunkt i at ovennævnte kompetencer er dækket ind i bestyrelsen, ligesom efteruddannelse kan komme på tale som redskab til at opnå en effektivt arbejdende bestyrelse. Bestyrelse og direktion har et gensidigt ansvar for at holde hinanden ajour med nye ledelsesformer og -tiltag.

5. Mangfoldighedspolitikkens tilgængelighed

Danske Hoteller A/S' politik for mangfoldighed er altid tilgængelig for interne og eksterne interessenter på selskabets hjemmeside. Rapportering og status redegøres der kontinuerligt for i selskabets årsrapport.

6. Evaluering

Danske Hotellers A/S' politik for mangfoldighed evalueres i bestyrelsen en gang årligt som selvevaluering, typisk på bestyrelsens årlige strategimøde.

Frederiksberg, den 4. november 2022
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. november 2022