Frederiksberg, den 4. november 2022

1. Indledning

Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har vedtaget denne politik for samfundsansvar i overensstemmelse med virksomhedens redegørelse om god selskabsledelse.

Danske Hoteller A/S betragter samfundsansvar som en vigtig forudsætning for at drive, nytænke og udvikle selskabet i overensstemmelse med gode samfundsnormer og en bevidsthed om, at selskabet med sin størrelse er en del af samfundet, og derfor også både er forpligtet til at bidrage til samfundets udvikling og til at tage ansvar.

Danske Hoteller A/S er en national, men meget lokalt forankret hotelkæde. Der er derfor stort lokalt fokus på de steder, hvor Danske Hoteller driver virksomhed og stort lokalt engagement i de respektive hotellers naturlige markedsområde.

Som en naturlig del af hotellernes lokale tilstedeværelse er selskabet på ledelsesplan også engageret i, hvad der optager lokalområderne, og ofte er hotellernes lokaler

og servicetilbud på restaurant og hotelområdet et markant omdrejningspunkt for det lokale forenings- og samfundsliv, familiesammenkomster m.m.

Som følge af vores nationale udbredelse er Danske Hoteller A/S også stærkt optaget af det generelle samfundsansvar og de emner, der optager befolkningen i Danmark. Derfor arbejder vi med både nationale og lokale dagsordener.

2. Formål

Politikken for samfundsansvar har til formål:

  • at sætte de overordnede rammer og ambitioner for selskabets samfundsansvar.
  • at sikre fokus på og om nødvendigt styrke samfundsansvaret i selskabet, så det hele tiden som minimum lever op til gældende lovkrav og normer.
  • at engagere selskabets ledelse og medarbejdere i de områder, som selskabet særligt fokuserer på i samfundsansvaret
  • at bidrage til at styrke selskabets relationer til kunder (gæster), leverandører, myndigheder og andre samarbejdsrelationer

3. Generelt om samfundsansvaret

Danske Hoteller A/S er en stærk dansk hotelkæde, som driver traditionel hoteldrift. Driften bygger på solid lokal forankring, og hovedaktiviteten er at tilbyde overnatninger og bespisning af kunderne. Danske Hoteller ønsker at tilbyde kunderne en bred vifte af produkter med en ordentlig kvalitet og til fornuftige priser.

Driften omfatter p.t. 25 hoteller spredt over hele Danmark, dog med særlig vægt på Jylland. Alle hoteller ejes af koncernen.

Selskabets forretningsmodel bygger – med gæsterne i centrum – på den tredobbelte bundlinjemodel:

  • Social ansvarlighed
  • Miljømæssig ansvarlighed
  • Finansiel ansvarlighed 

Udover de strategiske mål for virksomheden, som er beskrevet i koncernens strategidokument og omtales på selskabets hjemmeside, omfatter selskabets mål også:

  • at vi skaber værdi og gode oplevelser for vore tusindvis af gæster årligt og gør det på en ordentlig og redelig måde
  • at virksomheden drives på en finansiel og ressourcemæssig samt social ansvarlig måde
  • at virksomheden konstant er på forkant med udviklingen og evner at omstille sig til de nye forretningsmæssige og samfundsmæssige krav

Danske Hoteller A/S vil således gerne være med til – i bred forstand – at bidrage til et bæredygtigt samfund, der bl.a. skaber værdi, oplevelser og arbejdspladser.

4. Særlige fokusområder

Danske Hoteller A/S arbejder med at gøre virksomheden så bæredygtig som mulig. Foreløbig er det besluttet at arbejde med tre af de 17 verdensmål: Sundhed og trivsel, bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion. Koncernen har generelt udvalgt en række fokusområder, der i særlig grad retter sig mod samfundsansvaret:

a. Gæster
Danske Hoteller A/S har fokus på den enkelte kunde – privat som business – og de forskellige situationer og behov de måtte have. Hotelvirksomhed er et servicefag og de ansatte i koncernen skal hele tiden sikre, at der skabes værdi for både kunden og de respektive hoteller gennem en ordentlig og redelig betjening.

Respons fra gæsterne er særdeles velkommen – positiv som negativ – fordi hotellerne dermed har det bedste grundlag for at udvikle servicen og dermed forretningen. 

b. Medarbejderne
Medarbejderne er i enhver servicevirksomhed den væsentligste ressource, og Danske Hoteller er meget bevidst om, at fastholdelse og udvikling af medarbejderne er helt centrale og afgørende for udviklingen i virksomheden.   

De mere detaljerede regler for medarbejderne og det, som selskabet ønsker at stå for, er beskrevet i virksomhedens Personaleguide hvor et af målene bl.a. er – udover at give gæsterne en god service – at give kollegerne en god service og hjælpe hinanden i hverdagen. Hermed opnås to ting nemlig: at kollegerne bliver gladere og engagerede hvilket i høj grad smitter af på serviceniveauet overfor virksomhedens gæster, som i sidste ende gavner såvel medarbejderne som virksomheden.

Danske Hoteller ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor det at skabe resultater sammen og i samarbejde er et væsentligt element. Det er her afgørende, at den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn, uddannelsesniveau samt oprindelsesland.

c. Mangfoldighed
Danske Hoteller A/S har udarbejdet en politik for mangfoldighed, der bl.a. omhandler køn, livsfaser, etniske og uddannelsesmæssige baggrunde samt bestyrelsens og ledelsens sammensætning. Politikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

d. Menneskerettigheder
Det er derfor en del af koncernens værdigrundlag, at kollegerne skal behandles lige og ordentligt. Dermed minimeres risiko for at medarbejdere føler sig diskrimineret eller ikke at blive behandlet lige (ift. menneskerettighederne).  

e. Ressourceforbrug
Det er til stadighed Danske Hotellers ambition at optimere ressourceforbruget, så hoteldriften mindst muligt belaster miljøet. For at understrege vigtigheden heraf har selskabets forretningsmæssige Strategiramme et afsnit omhandlende CSR-strategi, der beskriver et stigende fokus på ressourceforbruget. Der er således afsat ressourcer hertil med henblik på at reducere forbruget og dermed mindske risikoen for negativ påvirkning af miljøet.

Der er også et stærk fokus på de miljømæssige belastninger, brugen af udtømmelige og knappe naturressourcer minimeres. Væsentlige risici i ressourceforbruget er f.eks. el-, varme- og fødevareforbrug samt forbrug af engangsplastic. Der er for alle disse områder taget aktion på at styre og nedbringe forbruget og spild (herunder madspild).

f. Sponsorater
Danske Hoteller engagerer sig på både lokalt og nationalt plan gennem sponsorater for at understøtte samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter. 

Overordnet ønsker Danske Hoteller at støtte foreninger og organisationer, der tager hånd om mennesker med særlige problemstillinger.

På landsplan fokuseres primært på sygdomsbekæmpelse samt aktiviteter for børn og voksne, ligesom der på lokalt plan oftest ydes støtte til idrætsforeninger eller andre lokale aktiviteter, der styrker udviklingen i lokalsamfundet.

g. Anti-korruption
Den væsentligste risiko ift. korruption vurderes at være risikoen for, at en medarbejder uberettiget modtager gaver/andre midler fra interessenter, der har interesse i, at påvirke medarbejderens beslutninger.  

Der er i Danske Hoteller regler for, hvor indkøb til virksomheden skal placeres, og den enkelte medarbejder kan derfor ikke påvirkes til at indkøbe andre steder.

Medlemmer af indkøbsudvalget må ingensinde modtage gaver eller andre ydelser fra interessenter, der har interesse i at påvirke medarbejdernes beslutninger.

h. Skat
Det er virksomhedens holdning, at selskabet til stadighed skal betale skat efter de regelsæt, der gælder for Danmark.

I den forbindelse er etableret interne kontroller, der sikrer, at hovedkontoret og kontrollerfunktionen til stadighed overvåger de enkelte hotelenheder, således at der skabes så høj grad af sikkerhed som muligt for, at reglerne – såvel de interne som de eksterne – overholdes.

5. Rapportering

Danske Hoteller A/S redegør for sit samfundsansvar på selskabets hjemmeside, og én gang årligt – i selskabets årsrapport – rapporteres om de opnåede resultater på en lang række fokusområder med relation til selskabets samfundsansvar.  

6. Evaluering

Danske Hotellers A/S' politik for samfundsansvar evalueres en gang årligt som selvevaluering, typisk på bestyrelsens årlige strategimøde.