Skattepolitik for Danske Hoteller A/S koncernen 

Indledning
I overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse, pkt. 1.4.2, har Danske Hoteller A/S Koncernen udarbejdet en skattepolitik, som er vedtaget af bestyrelsen og tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Formål

Skattepolitikken i Danske Hoteller har dels til formål at tegne de overordnede rammer og retningslinjer for selskabets anvendelse af gældende skatte- og afgiftsregler, dels at skabe åbenhed og gennemsigtighed herom.

Rammer

Rammerne for skattepolitikken er indeholdt i følgende punkter:

  • Selskabet driver udelukkende virksomhed i Danmark og er derfor alene skattepligtig her.
  • Selskabet anerkender forpligtelsen overfor det danske samfund til at overholde den til enhver tid gældende skatte- og afgiftslovgivning og dermed også at betale lovpligtige skatter og afgifter.
  • Gennem sin skattebetaling bidrager Danske Hoteller koncernen direkte til det danske samfund gennem betaling af selskabsskat, moms, dækningsafgifter, tinglysningsafgifter, grundskyld, registreringsafgifter m.v.
  • Selskabet bidrager desuden indirekte til samfundet gennem medarbejdernes skatte- og afgiftsbetalinger.
  • Selskabet forventer, at skatte- og afgiftslovgivningen er fair for alle aktører, så lovgivningen ikke optræder konkurrenceforvridende.

Åbenhed

Danske Hoteller ønsker generelt en åben skattepolitik, som betyder, at selskabets skattedispositioner altid kan forklares og forsvares i forhold til myndigheder, interessenter og offentligheden.

Interne kontroller

Selskabet foretager løbende udvikling og forbedringer på de interne kontroller med henblik på - i dialog med selskabets revision - at sikre overholdelse af gældende skatte- og afgiftslovgivning. Den interne kontrol er bygget op med løbende overvågning af koncernens enkelte hotelenheder.

Evaluering

Danske Hoteller A/S' skattepolitik evalueres en gang årligt som selvevaluering, typisk på bestyrelsens årlige strategimøde.