Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet årsregnskabet for 2015 og indstiller det til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedpunkterne for hotelkoncernen

 • Omsætningen er steget med 28.703 t. kr. eller 16,1 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 4,6 %)
 • Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 3.895 t. kr. eller 21,4 % (marginal 10,68 mod 10,21 i 2014 og 8,82 i 2013)
 • Resultatet af primær drift (EBIT) er steget med 2.585 t. kr. eller 22,5 % (marginal 6,8 mod 6,4 i 2014 og 4,9 i 2013 )
 • Resultatet før skat (PBT) er positiv med 7.266 t. kr., og er forbedret i forhold til 2014 med 2.498 t. kr. eller 52,4 %
 • Frit cash flow fra driften udgør 14.861 t. kr. og er 106 % af EBIT
 • Det foreslås, at der ikke udbetales udbytte for året 2015. Dette er primært begrundet i, at bestyrelsen finder, at årets overskud fuldtud bør anvendes til styrkelse af koncernens kapitalforhold ikke mindst henset til det nedenfor beskrevne meget høje investeringsniveau.
 • Det forventes dog, at der over tid bliver mulighed for at genoptage udbyttebetalingen. 
 • Resultatet er for så vidt EBITDA lidt over de udmeldte forventninger i meddelelse nr. 5/2015. På grund af meget store investeringer i såvel inventar som IT-udstyr som afskrives over en kortere periode er afskrivningerne steget mere end forventet. EBIT og PBT er derfor påvirket heraf, men ligger dog inden for de udmeldte forventninger.
 • Resultatet må under de givne forudsætninger betegnes som tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af markedsforholdene og henset til, at resultatet er påvirket af opstart af Hotel Juelsminde Strand med i omegnen af - 0,9 mio. kr. Resultatet på hotellerne på Sjælland er forbedret markant, dog undtaget hotellet i Slagelse, der ikke har levet op til forventningerne. Derudover har overtagelsen af hotellet i Grenå været vanskeligere end forudsat.
 • Forventningerne til 2016 er beskrevet nedenfor. 

Helårsregnskabet er udarbejdet efter uændrede regnskabsprincipper.  

Generelt

Danske Hoteller A/S omfatter i 2015 driften af hoteller

 • Dronninglund Hotel, Dronninglund
 • Hotel Hjallerup Kro, Hjallerup
 • Hotel Søparken, Aabybro
 • Hotel Medi, Ikast
 • Østergaards Hotel, Herning
 • Hotel Vildbjerg, Vildbjerg
 • Hotel Limfjorden, Thisted
 • Hotel Falken, Videbæk
 • Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg
 • Hotel Menstrup Kro, Menstrup
 • Hotel Ringkjøbing, Ringkøbing
 • Hotel Dagmar, Ribe
 • Hotel Frederik II, Slagelse
 • Hotel Vinhuset, Næstved
 • Hotel Phønix, Brønderslev 
 • Hotel Årslev Kro, Brabrand v/ Århus
 • Hotel Marina, Grenå
 • Hotel Norden, Haderslev - fra 7. marts 2015
 • Hotel Juelsminde Strand, Juelsminde - fra 4. september 2015

Derudover indgår Ejendomsselskabet Danske Hoteller ApS, der ejer de fleste af hotel ejendommene. Fem af hotelejendommene ejes dog af de tilsvarende driftsselskaber.

Koncernen ejer således samtlige de ejendomme, hvorfra hotellerne drives, dog med undtagelse af hotellet i Slagelse.

Nettoomsætningen er steget fra 178,6 mio. kr. til 207,3 mio. kr. eller med 16,1 % jævnfør afsnittet om resultatet for året 2015. Hvis der korrigeres for køb af virksomheder er den organiske vækst positiv med 4,6 %, hvilket er ganske tilfredsstillende.

Den intensiverede salgs- og marketingindsats synes at slå igennem og den organiske vækst er i overensstemmelse med forudsætningerne, der er indeholdt i koncernens plan 2019.

De i løbet af 2014 & 2015 implementerede forbedrede og mere kundevenlige hjemmesider har medvirket positivt hertil, idet trafikken på vore hjemmesider er steget kraftigt gennem året.

Virksomhedskunderne udviser dog fortsat - på kursus- og konferencesiden - tilbageholdenhed, hvilket er med til at presse prisniveauet i dette segment. Dette har nu været uændret i flere år.

Salgs- og marketingorganisationen er igen blevet styrket i 2015. I 2016 vil vi yderligere udbygge denne.

Vor IT-udvikling og IT-anvendelse på alle niveauer er også blevet styrket i 2015, og dette fokus område vil blive fastholdt i årene der kommer. Der er i den forbindelse nedsat et IT-udvalg, der løbende følger udviklingen og fremkommer med forslag til ændringer og forbedringer af vore systemer.

Vi har færdigimplementeret udbygningen og fornyelsen af Wi-Fi netværket på alle vore hoteller.

Investeringer

I 2015 har koncernen gennemført meget store investeringer, som er et af de største i koncernens historie.

De samlede investeringer udgjorde 37,4 mio. kr., heraf 25,2 mio. kr. i ejendomme, 11,3 mio. kr. i inventar samt 0,9 mio. kr. i automobiler. 

Det meget høje investeringsniveau har driften ikke fuldtud kunnet finansiere, omend det store frie cash flow har medvirket til at gøre dette muligt.

På trods af disse ekstraordinært store investeringer fastholder vi - som angivet tidligere - det princip, at nye investeringer som hovedregel kun bør gennemføres i tråd med selskabets evne til at genere indtjening til finansiering heraf - dog således, at der korrigeres for nye hotelindkøb eller større ombygninger og renoveringer.

De væsentligste investeringer i 2015 har været købet af Hotel Norden, Haderslev og Hotel Juelsminde Strand. Sidstnævnte blev købt den 1. april 2015, men var ved overtagelsen lukket og i meget dårlig stand. Renoveringen blev påbegyndt umiddelbart herefter, men denne blev dog noget mere bekostelig end forventet og den samlede investering har oversteget 13 mio. kr.

Dertil kommer fortsættelse af renoveringen af Hotel Dagmar som i 2015 har bestået i færdiggørelse af toiletter ved receptionen, samt flere gulvudskiftninger. Der er sket udskiftning af dele af taget på Hotel Hjallerup Kro og der er desuden påbegyndt renovering af Hotel Menstrup Kro og sket udskiftning af større tæppeområder på Hotel Menstrup Kro, Hotel Vissenbjerg Storkro samt på Hotel Phønix i Brønderslev.

Der er investeret i energibesparelser flere steder, bl.a. på Hotel Norden i Haderslev og på Hotel Frederik II, Slagelse, alt sammen i overensstemmelse med vor CSR strategi.

Derudover er der investeret næsten 1,5 mio. kr. i nyt IT-udstyr inkl. udstyr til forbedring og udbygning af Wi-Fi på samtlige hoteller.

Efter statusdagen har vi overtaget hotel Nørherredhus hotel & konferencecenter. Det er i drift fra den 1. marts 2016.

Egenkapitaludvikling

Egenkapitalen er dels påvirket positivt af årets nettoresultat samt værdiregulering af rentesikringsordningen, og samtidig netto forøget med 15.088 t. kr. ved nytegning af aktier. Kapitaludvidelserne fandt sted i henholdsvis februar måned i forbindelse med købet af Hotel Norden, Haderslev hvor en del af købesummen blev vederlagt med aktier, i april måned i forbindelse med erhvervelsen af Hotel Juelsminde Strand, i august måned i fri tegning i markedet samt i december måned i forbindelse med det nu aftalte køb af Hotel Nørherredhus, Nordborg på Als. Kapitaludvidelserne er sket til henholdsvis kurs 400 og 415 i henhold til særskilt meddelelse til aktionærerne.

Efter statusdagen er kapitalen yderligere blevet styrket ved forhøjelse af samme med 5 mio. kr. i forbindelse med købet af hotel Nørherredhus jf. meddelelse nr.: 7/2015.

Aktiekapitalen i selskabet androg pr. 31/12 2015 herefter 27.697.000 kr.,  medens egenkapitalen udgjorde 106,7 mio. kr. Koncernens soliditet udgjorde ved udgangen af 2015: 31,5 (2014: 27,6).

Der er med virkning fra 1.1.2016 indført forskellige aktionærfordele, som aktionærerne er særskilt orienteret om jf. meddelelse nr.: 7/2015.

Regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Koncernens principper for afskrivning på anlægsaktiver

 • Ejendomme (bortset fra scrapværdi) afskrives lineært over 50 år. Der afskrives ikke på grunde.  Udbygning, forbedring og større renoveringer afskrives over henholdsvis 15 og 25 år afhængig af den forventede levetid
 • Goodwill & investering i eksternt lejede bygninger afskrives lineært over 10 år
 • Automobiler afskrives over 7 år
 • Store inventarinvesteringer afskrives lineært over 7 til 15 år afhængig af den forventede levetid
 • Mindre inventarinvesteringer samt IT investeringer afskrives lineært over 4 år

Resultat for året 2015

I 2015 udgjorde koncernens samlede omsætning som nævnt kr. 207,3 mio., hvilket er en stigning på 28,7 mio.kr. eller 16,1 % i forhold til 2014.  Det er en tilfredsstillende udvikling og det er glædeligt, at den organiske vækst er positiv med 4,6 %. 

Omsætningsudviklingen i årene 2006 - 2015 i t. kr.

Se graf for omsætningsudvikling 2006-2015

Driftsresultatet i årene 2006 - 2015 i t. kr.

Koncernens ledelse har i alle årene haft særlig fokus på udviklingen i evnen til at generere frit Cash flow og derfor fremhæver vi atter i år udviklingen i koncernens EBITDA.

Driftsresultatet før afskrivninger og renter (EBITDA) er steget fra 18.236 t. kr. i 2014 til 22.131 t. kr. i 2015. Resultatet er tilfredsstillende, når de gældende markedsforhold og de særlige forhold, der er omtalt ovenfor, tages i betragtning. Det er det bedste resultat i koncernens historie.

Det bør fremhæves, at lønandelen fra 2010 til 2015 er faldet fra 46 % til 43 %.

Se graf for driftsresultat 2006-2015

Driftsresultatet før finansielle poster, men efter afskrivninger (EBIT) - primær driftsudvikling - er i samme periode steget fra 11.472 t. kr. i 2014 til 14.056 t. kr. i 2015. De samlede afskrivninger udgjorde i 2015 8.074 t. kr. og er steget med knap 1.500 t.kr. Af afskrivningerne androg afskrivninger på ejendomme 2.414 t. kr. i 2015 mod 2.303 t. i 2014.

Den primære driftsudvikling i årene  2006-2015 i t. kr.

Se graf for den primære driftsudvikling 2006-2015

Resultatet før skat (PBT) udviser et overskud på 7.266 t. kr. mod et overskud i 2014 på 4.768 t. kr.

Udviklingen i resultat før skat i årene 2006-2015 i t. kr.

Se graf for udvikling i resultat før skat 2006-2015

Rentericisi

Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde ved årsskiftet 191,1 mio. kr.  Vi følger løbende renteudviklingen og drøfter denne med vore kreditinstitutter.  Vor gæld er primært baseret på realkreditlån med pant i vore ejendomme. Denne gæld er en kombination af fastrentelån og variabelt forrentede lån. Vor gæld er for ca. 30 % vedkommende enten fast forrentet eller sikret rentemæssigt gennem et rentesikringsarrangement. Låneoptagelsen sker helt overvejende i danske kroner og Euro, men et enkelt mindre lån er i CHF, der afvikles.  

Det vurderes fortsat, at koncernens rentericisi, henset til de herskende forhold på de finansielle markeder er rimelig.  

Ledelsesmæssige forhold

Der er sket ledelsesudskiftning på Hotel Frederik II, Slagelse, idet Jane Sunesen er blevet udnævnt som daglig leder af hotellet. Som daglig leder af Hotel Marina Grenå er udnævnt Jess Kallesøe og som daglig leder på Hotel Juelsminde Strand er udnævnt Alexander Molboe-Mateev. Der er i forbindelse med ændringer i koncernens struktur (jvf. nedenfor) påbegyndt indførelsen af en regional ledelsesstruktur. Således er direktør Lene Ulriksen, Hotel Menstrup Kro blevet overordnet ansvarlig for driften på Sjælland ligesom direktør Dorte Brandt, Hotel Dagmar, Ribe er blevet overordnet ansvarlig for driften i Sydjylland. Der vil løbende blive arbejdet med den ledelsesmæssige organisering i den øvrige del af landet.

Aktionærforhold

Selskabets aktiekapital er opdelt i aktier af kr.1.000 og aktiekapitalen udgjorde ved årets udgang 27.697.000 kr.  Selskabets aktier er frit omsættelige, men skal stedse være noteret på navn. Med udgangen af 2015 havde selskabet over 400 navnenoterede aktionærer - en stigning på over 300 i løbet af året.

Der er 4 aktionærer, der hver er noteret som havende mere end 5 % af aktiekapitalen, jævnfør selskabslovens § 50. Ingen enkelt aktionær er noteret som havende mere end 50 % af selskabets aktiekapital.

Selskabets ejerbog føres af Værdipapircentralen. Selskabet er noteret på Dansk OTC.

Mål og strategier samt organisatoriske forhold

Koncernen arbejder efter en strategiplan plan 2019, der hen over efteråret 2014 er blevet udarbejdet af selskabets direktion og godkendt af bestyrelsen i februar 2015.

Den gældende plan har som mål, at koncernen i år 2019 skal eje/drive over 20 hotelenheder afhængig af de muligheder, der måtte vise sig i planperioden.  

Det er tillige målet, at omsætningen ved planperiodens udløb (2019) mindst skal andrage kr. 250 mio. Forrentningen af egenkapitalen skal være svarende til den lange rente tillagt et passende risikotillæg.

I overensstemmelse med vor strategiplan, som også omfatter en politik for CSR området, gennemgår vi løbende vort ressourceforbrug og miljøbelastningen og gennemfører de effektiviseringer, der er nødvendige i den henseende.

Bestyrelsen vedtog i november måned en ny organisationsstruktur for koncernen, hvor der bl.a. blev nedsat et driftsudvalg, som løbende skal påse og tilsikre, at koncernen og de enkelte driftsenheder opnår de målsatte resultater. I samme forbindelse blev det vedtaget, at der i løbet af passende kort tid skal etableres en regional struktur. Dette arbejde er igangsat.

Forventningerne til 2016

Koncernen vil fortsat udvikle sin forretningsaktivitet inden for forretningsområdet i henhold til den vedtagne strategiplan 2019.

På baggrund af den i sidste del af 4. kvartal konstaterede udvikling, som ikke levede op til forventningerne, er det opfattelsen, at 2016 ikke bliver et nemt år. Det er således afgørende, at få forbedret driftsresultatet på Hotel Juelsminde Strand, Hotel Marina, Grenå samt på Hotel Frederik II, Slagelse.

Desuden har vi jf. ovenfor den 1. marts 2016 overtaget Hotel Nørherredhus, Nordborg, som før det bliver udbygget næppe vil bidrage positivt til resultatet. Udbygningen forventes først at være færdig i løbet af 2017.

Det tilstræbes i 2016 samlet set at opretholde det i 2015 opnåede indtjeningsniveau, men der forventes ikke nogen resultatfremgang. Vi vil i forbindelse med vor halvårsmeddelelse nærmere præcisere forventningerne til året.

Halvårsmeddelelse forventes udsendt den 16. august 2016.

Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 14. april 2016. kl. 16.30 på Østergaards Hotel, Herning.

Indkaldelse til generalforsamlingen vil tilgå de navnenoterede aktionærer direkte.

Frederiksberg den 17. marts 2016

Erik Sophus Falck
Bestyrelsens formand

John Olsdorf
Direktør

Hans Jensen
Bestyrelsens næstformand

John Johansen
Bestyrelsesmedlem

Per Bendix
Bestyrelsesmedlem

Dorte Brandt
Bestyrelsesmedlem                                                                                                

Jesper Olesen
Bestyrelsesmedlem

Nels Petersen
Bestyrelsesmedlem

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Erik Sophus Falck på tlf. + 45 40 13 53 73.


Koncernresultatopgørelse

I DKK t.20152014201320122011
Nettoomsætning207.251178.548160.081148.048142.318
Bruttofortjeneste111.41294.75083.14677.37376.523
Personaleudgifter89.24876.51469.02564.584

64.568

__________________________________________________________________
Resultat før afskrivninger 
og renter (EBITDA)
22.13118.23614.12112.78911.955
__________________________________________________________________
Resultat før renter (EBIT)
(inkl. af- og nedskrivninger
på aktiver)*)
14.05611.4727.8316.6684.196
__________________________________________________________________
Nettorenteudgifter6.7906.7045.7956.4755.999
__________________________________________________________________
Koncernresultat før skat
(PBT)
7.2664.7682.036193(1.802)
__________________________________________________________________
*) heraf udgør afskrivning
af ejendomme
2.4142.3032.0601.9851.904
__________________________________________________________________
Nøgletal2015201420132012

2011

Aktiver338.943307.663295.084270.782251.581
Egenkapital106.65884.79780.88971.50967.641
Overskudsgrad (i %)6,86,44,94,53,0
Cash flow fra driften14.86116.0899.1689.8399.813
Antal aktier i stk. ultimo27.69723.79723.58521.96920.771
EPS før skat262,3200,486,38,8(86,8)

Årsrapporten forventes forsynet med følgende revisorerklæring:

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Danske Hoteller A/S

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Danske Hoteller A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Aalborg, den 14.04.2016 

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr: nr.: 33963556

Steen Christensen, statsautoriseret revisor
Thomas Skovsgaard, statsautoriseret revisor